Verkiezingen -

Verkiezingen

Wij staan voor Hengelo I Verkiezingsprogramma 2022-2026
1
A. Stadsontwikkeling
De vernieuwing van de binnenstad is los gebarsten. Bij de verkiezingen 4 jaar geleden beloofde
ProHengelo de binnenstad te gaan vernieuwen. Dat hebben we gedaan samen met onze partners
in het college van B&W. De situatie is de afgelopen jaren sterk verbeterd. Denk aan de geslaagde
herinrichting van de straten, de aanpak van de omgeving van het gemeentehuis, de omvorming
van onrendabele vloeroppervlakten naar woonfuncties en de komst van nieuwe winkels.
De binnenstad is nog lang niet af. In Hengelo zal het nog jaren blijven gonzen van de
bouwactiviteiten. Over tal van grote projecten zijn de beslissingen reeds genomen, zoals Lange
Wemen, de horecawand, het gebied achter de HEMA, de herinrichting van de Markt, de
nieuwbouw op de Marskant, de Bataafse Kamp, etc. Ook financieel is alles geregeld. De
bouwkundige en bestuurlijke voorbereidingen (vergunningen o.a.) voor deze projecten zijn in
volle gang. Zodra dit achter de rug is gaat de spade de grond in.
1. Dit voorjaar wordt begonnen met de herinrichting van het Marktplein. Het is beleid om de
sfeer in de binnenstad minder zakelijk te maken en meer te richten op verblijf, ontmoeting
en gezelligheid. Dit wordt de komende jaren volop doorgezet. Bureau Hengelo heeft hierin
een belangrijke taak. O.a. het beleid voor festivals en evenementen zal verder ontwikkeld
worden.
2. Aan de binnenstad en Hart van Zuid worden de komende 4 jaar honderden woningen
toegevoegd. Leegstaande panden worden ontwikkeld of hergebruikt. De plannen voor het
gebied achter de Hema zullen uitgevoerd gaan worden. Historiserend bouwen op
belangrijke plaatsen wordt gestimuleerd om tot een meer sfeervolle beleving te komen. De
verbindingen tussen Hart van Zuid en de binnenstad voor voetgangers worden verbeterd
en veilig gemaakt
3. Erfgoed en monumentale gebouwen moeten beter worden beschermd. Dit geldt ook voor
de oude begraafplaatsen in Hengelo, waaronder die aan Bornsestraat en de voormalige
begraafplaats aan de Dennenbosweg. Erfgoed in handen van de gemeente zal niet worden
verkocht. Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed wordt eerst gekeken of er maatschappelijke
organisties zijn die het pand goed kunnen gebruiken, nu en in de toekomst.
4. De nieuwbouw op Lange Wemen zal een hoogwaardige, warme en gezellige uitstraling
krijgen. De Elsbeek wordt open gelegd binnen het project Lange Wemen. Het gebied van de
Thiemsbrug-garage wordt geschikt gemaakt voor wonen. De entree van de Wemenstraat
krijgt een onderscheidend gebouw dat komt te staan tegenover de Ariënsschool.
5. De komst van voorzieningen die bezoekers langdurig vasthouden wordt gestimuleerd, zoals
restaurants, bedrijven en voorzieningen die zich richten op vrijetijdsbesteding, kunst en
cultuur. Een automatenhal in de binnenstad wordt afgewezen. De komst van een
automatenhal buiten de binnenstad zal worden toegestaan.
6. De horeca krijgt alle ruimte voor de ontwikkeling van terrassen in de binnenstad als dit het
winkelend publiek niet hindert noch de hulpdiensten. Langs de heringerichte Markt mogen
zich passende horecafuncties vestigen.
7. Rond de Lambertuskerk worden een beeldentuin ingericht. Er zijn reeds besluiten genomen
over de sloop van de gedateerde winkelpassage. In overleg met het kerkbestuur zou langs
de buitenmuur van de kerk een herdenkingsplaats ingericht kunnen worden voor het
Wij staan voor Hengelo I Verkiezingsprogramma 2022-2026
2
branden van kaarsen. De vestiging van een koffiehuis met een klein terras behoort tot de
mogelijkheden.
8. De Molenstraat wordt een cultuurstraatje dat loopt van de Schouwburg via het
Schouwburgplein naar de markt. Het schouwburgplein wordt een cultuurplein met
mogelijkheden voor muziek, zang, dans en spel. Leegstaande panden worden waar mogelijk
heringericht voor culturele doeleinden. Er kunnen terrassen komen op de route naar de
Markt. Op diverse plaatsen zullen nieuwe kunstwerken verrijzen.
9. Hengelo is qua architectuur toe aan een nieuwe impuls. Hierin kan worden voorzien door
enkele spraakmakende gebouwen. Na WO II was sprake van herbouw met een bijzondere
kwaliteit. Daarna trad een periode in van rust. De komende tijd zal veel aandacht worden
geschonken aan de architectonische kwaliteit van nieuwe gebouwen. Zij zullen in harmonie
zijn met de wederopbouwarchitectuur waarom de Hengelose binnenstad bekend staat. Het
supervisieteam Hart van Zuid gaat ook adviseren over de projecten in de binnenstad. Aan
het team wordt een erfgoeddeskundige uit de kring van de erfgoedcommissie toegevoegd.
10. Het erfgoed in Hart van Zuid wordt op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst,
waaronder het voormalige Stork, de MTS, het Verenigingsgebouw, de Wilhelminaschool
etc. Het voormalige Storkterrein sluit aan op de binnenstad en krijgt in overleg met de
eigenaren een culturele en een woonbestemming. Indien mogelijk is de gemeente Hengelo
bereid om het terrein van de eigenaar over te nemen.
Het hoofdgebouw (de entree)van de voormalige MTS krijgt maatschappelijke of culturele
functie.
11. Gedurende de transformatiefase in Hart van Zuid kunnen de panden ter beschikking worden
gesteld aan creatieve gebruikers en ander passende gebruikers. Mogelijk kunnen zij enkele
historische panden ook in de toekomst blijven gebruiken. Er komt meer geld voor herstel
van de historische (wederopbouw) gevels in de binnenstad.
12. Met de verdichting van de binnenstad (‘de compacte binnenstad’) als gevolg van
woningbouw en de komst van meer bezoekers, zal parkeren op maaiveld steeds minder
mogelijk zijn. Bezoekers en bewoners van de binnenstad zal in toenemende mate worden
gevraagd om hun auto’s te parkeren in de parkeergarages in het centrum.
Nieuwbouwprojecten voorzien in eigen (inpandige) parkeerruimte.
13. Huys Hengelo wordt herbouwd op basis van oude tekeningen en met ondersteuning van
sponsoren.
14. Vrijwilligers die eigen projecten ontwikkelen met goedkeuring van de gemeente krijgen
extra aandacht. Dit geldt ook voor ruimtelijke projecten. Spoorfietsen als kleinschalig
recreatievoorziening moet zich verder kunnen ontwikkelen. De vrijwilligers die leiding geven
aan de ontwikkeling van het Weusthagpark zullen worden ondersteund met deskundigheid.
Investeringsgeld voor het park komt beschikbaar nadat de raad de plannen heeft
goedgekeurd.
15. De gemeente gaat langdurig leegstaande panden in de binnenstad opkopen om deze
geschikt te maken voor andere functies of het inrichten van kleinere winkels die beter
exploiteerbaar zijn. Daarna kunnen de panden weer worden verkocht.
16. Het Stationsplein is het voorportaal van de binnenstad. Op hier kan nog veel worden
verbeterd. Vooral de panden langs het plein kunnen worden gemoderniseerd qua
voorkomen en/of gebruik. De fontein (een geschenk van de Turkse gemeenschap) kan een
authentieke uitstraling krijgen middels kleuren en betegeling in overleg met de degenen die
de fontein aan de stad geschonken hebben. Toevoegingen aan het plein vanuit andere
culturen zijn welkom.
Wij staan voor Hengelo I Verkiezingsprogramma 2022-2026
3
17. De nieuwbouw van woningen concentreert zich de eerste jaren in de binnenstad en Hart
van Zuid. Hoogbouw wordt daarbij toegestaan.
B. Beckum en Oele
Investeren in de leefbaarheid en vitaliteit van Beckum en Oele is van groot belang om ervoor
te zorgen dat jong en oud prettig in hun dorp kunnen blijven wonen. De gemeente kan hierin
een rol spelen door in verbinding te blijven met de inwoners. Het behouden en versterken van
de eigen identiteit van de dorpskernen kan met de hulp van actieve inwoners en een betrokken
gemeente die bereid is te faciliteren.
18. Dorpsplannen die zijn ontwikkeld door de bewoners van de dorpskernen krijgen bijzondere
aandacht. Zij hebben een integraal karakter. Dat wil zeggen dat wonen, werken, zorg, sport
en recreatie in samenhang worden bekeken. Er wordt geinvesteerd in een dorpsplan indien
dat de goedkeuring heeft van de gemeenteraad en draagvlak heeft in het dorp.
19. Voor een optimaal leefklimaat is een gevarieerd woonaanbod nodig waarbij er een extra
focus moet liggen op woningen voor jongeren en starters. Tiny houses en duurzame
woningen als onderdeel van een dorpsplan krijgen bijzondere aandacht.
20. Hoe meer voorzieningen er in een dorp zijn, hoe langer ouderen in hun eigen dorp
zelfstandig kunnen leven. Een dorpshuis zien wij als de woonkamer van een dorp of wijk.
Een plek waar mensen elkaar ontmoeten en een thuisbasis voor verenigingen op het
gebied van sport, spel en cultuur. Wij vinden het daarom een goed idee dat de gemeente
een steentje bijdraagt aan de exploitatie van dorpshuizen. De deelname van jongeren aan
het dorpshuis zal worden gestimuleerd.
21. Een sterk zorgnetwerk in dorpen draagt bij aan het vroegtijdig signaleren van problemen.
De gemeente is bereid deze netwerken te ondersteunen. Bestrijden van eenzaamheid en
vrijwilligersondersteuning van ouderen staan daarbij voorop.
22. Indien mogelijk wordt facilitaire steun geboden aan economische activiteiten in de dorpen.
Het toerisme is daarbij een aandachtspunt. Maar ook woon/werkruimte voor jonge
ondernemers.
23. Verkeersveiligheid is een blijvend aandachtspunt. De gemeente blijft alert reageren op
problemen die worden gesignaleerd. De infrastuctuur voor fietsers en wandelaars wordt
waar nodig verbeterd. Indien nodig worden 30 km zones ingesteld. Getoetst wordt of het
openbaar vervoer richting Beckum en Oele aan de verwachtingen voldoet.
C. Duurzaamheid en milieu
Op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming is sprake van een razendsnelle
technologische ontwikkeling. Wat vandaag onmogelijk is kan morgen wel. En de
wenselijkheden van vandaag worden op hun beurt ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.
Er wordt hard gewerkt aan een duurzame stad. Flexibiliteit is daarbij geboden. Steeds moet
worden gecheckt op basis van een actualiteitstoets of de gemeente nog op de goede weg zit.
Dit betreft uiteraard de inzet en niet de doelstellingen. We moeten in staat zijn om bij nieuwe
ontwikkelingen te schakelen naar betere oplossingen waar dat mogelijk is. Hengelo nog kan
veel maatregelen nemen om de stad verder te verduurzamen.
Wij staan voor Hengelo I Verkiezingsprogramma 2022-2026
4
24. Op industrieterreinen is voldoende ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen. Er wordt
volop gebruik gemaakt van daken van bedrijfsgebouwen, schuren, e.d. Inwoners die geen
geschikt dak hebben voor zonnepanelen kunnen desgewenst participeren in grotere
zonneprojecten.
25. De gemeente gaat zelf investeren in de productie van duurzame energie (zie financieel
beleid). Zonnecollectoren op gemeentegrond hebben de voorkeur. Dit levert structurele
inkomsten op voor de gemeentekas. Hetzelfde geldt voor de daken van gemeentelijke
gebouwen. De extra opbrengsten worden geherinvesteerd in duurzame projecten.
26. ProHengelo is voorstander van het nascheiden van huishoudelijk afval zodra dit mogelijk
en/of betaalbaar is. Ons huidige afvalsysteem wordt vergeleken met het systeem van
nascheiden of mogelijke andere nieuwe systemen. Daarbij worden alle kosten in
ogenschouw genomen, waaronder de PMD vervuiling, de afvaldump, etc. Zolang er geen
ander systeem is, wordt strak gehandhaafd op afvaldump naast containers of elders.
27. Er komt een circulair ambachtscentrum in combinatie met een kringloopwinkel zonder
winstoogmerk, gericht op hergebruik van grondstoffen en goederen.
28. De diversiteit van de leefomgeving in buurten en wijken staat hoog in het vaandel. Dat wil
zeggen: niet overal dezelfde bomen en overige aanplant. De biodiversiteit krijgt voorrang
bij het onderhoud en beheer van het openbaar groen. Dit voorkomt grote schade als
gevolg van ziekte, parasieten of overlast van insecten (processierups). Er komt meer
diversiteit middels bijenkasten, imkers, voorzieningen voor vleermuizen, nestkasten voor
koolmezen, uilen en andere vogels, de zorg voor gronddieren, etc. Bij vijvers of ander
water met steile kanten wordt gezorgd voor een escape voor beestjes in de natuur (b.v.
egeltrapjes).
29. Er zit vervuiling in het water dat onze woningen verlaat, o.a. worden er veel medicijnresten
in aangetroffen en andere stoffen. Via voorlichting en het gebruik van andere materialen
kan dit deels worden ingeperkt. Dat is belangrijk voor de waterzuivering ten behoeve van
ons drinkwater. Op diverse plaatsen in Hengelo is sprake van forse wateroverlast als
gevolg van klimaatverandering. Waar mogelijk worden preventieve maatregelen genomen
om woningen en bedrijven te beschermen.
30. Bij het gemeentelijk aandeel in de productie van duurzame energie dat het rijk vaststelt
wordt de opbrengst van collectieve particuliere initiatieven zoals zon op dak meegeteld.
31. Om aan zijn verplichtingen te voldoen (de RES) kan de gemeente Hengelo ook gaan
investeren in windmolens elders, bijvoorbeeld op zee. Indien toch gekozen wordt voor
windmolens in Hengelo moet de gemeente ook regelen dat omwonenden die schade lijden
voldoende worden gecompenseerd.
32. Het besluit over de bouw van windmolens langs de A1 maakt onderdeel uit van een
zoekproces naar plekken van duurzame energie kan worden opgewekt. In het
regeerakkoord staat dat voor windmolens afstandsnormen zullen gaan gelden. Er is een
kans dat hierdoor geen windmolens kunnen verrijzen langs de A1 nabij IKEA. Als
desondanks toch tot plaatsing van windmolens langs de A1 wordt besloten, zal
ProHengelo dit niet steunen vanwege onvoldoende draagvlak bij onze inwoners.
33. Er komt een subsidieregeling voor zonnepanelen op daken van particuliere woningen die
door de gemeente als collectief wordt opgezet. Hengelo eist dat deze inspanning wordt
meegeteld in de regionale energie strategie.
34. Onderzocht wordt hoe de gemeente via het vergunningenbeleid de houtstook via
openhaarden en houtkachels kan reguleren.
Wij staan voor Hengelo I Verkiezingsprogramma 2022-2026
5
35. Het gebruik van vuurwerk bij de jaarwisseling wordt aan banden gelegd. Hooguit wordt
het toegestaan op enkele daartoe aangewezen plekken. Vuurwerk overlast door het jaar
heen zal waar mogelijk worden opgespoord en gestraft. Bij huwelijkssluitingen zal aan
betrokkenen worden gevraagd geen gelegenheidsvuurwerk af te steken. De gemeente zal
in overleg met jongeren trachten om alternatieven voor het vuurwerk te ontwikkelen.
36. Bewoners worden gestimuleerd om de eigen tuin zo groen mogelijk te houden. Bewoners
van grondgebonden woningen worden aangezet tot het aanleggen van groen in plaats van
steen in eigen tuin. Dit wordt beloond met een ‘groene subsidie’ ongeacht of sprake is van
een koop- of huurwoning.
37. Het verduurzamen van particuliere woningen is belangrijk voor de toekomst. Er zijn allerlei
subsidieregelingen op dat terrein. De gemeente gaat onderzoeken hoe zij direct kan
bijdragen aan de verduurzaming van de voorraad eigen woningen in Hengelo.
38. Verhuisbewegingen worden in de gaten houden. Nieuwe eigenaren van grondgebonden
woningen ontvangen een informatiepakket over met hoe en waarom van een groene tuin
en de noodzakelijkheid daarvan.
39. Het kapbeleid wordt beter verantwoord. Als grote bomen verdwijnen moet duidelijk zijn
waarom dat gebeurt. Beheer en onderhoud van grote bomen is vooral gericht op behoud
van de bomen door tijdig snoeien en het voorkomen van ziektes. Voor gemeentebomen
geldt een aanmeldingsplicht. De voorgenomen kap van 25+ bomen wordt halfjaarlijks
gemeld aan de gemeenteraad.
D. Kunst en cultuur
Hengelo heeft 4 grote culturele organisaties: de Schouwburg, de Bibliotheek, Metropool en
OYFO. Deze hebben allen (los van Corona) belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De
Schouwburg krijgt kansen om zich verder te gaan ontwikkelen. Belangrijk is dat de grote
instellingen hun expertise mede aanwenden om kleinere voorzieningen te ondersteunen.
Hengelo heeft een rijke geschiedenis als het gaat om de beeldende kunst. Vanaf de begin jaren
50 was sprake van een culturele bloei die vandaag nog zichtbaar is in diverse collecties
waaronder die op het gemeentehuis. Na het afschaffen van de BKR regeling is het aandeel van
de overheid in de ontwikkeling van de beeldende kunst op een laag pitje komen te staan. De
sluiting van Akkuh (2014) was een genadeklap voor de kunstsector. Dat is niet zomaar
ongedaan gemaakt. Het ongeduld in de wereld van de professionele kunst is groot. Wij
begrijpen dat. Gelukkig verandert er veel.
40. Met het aannemen van een cultuurnota in september 2021 is een nieuwe start gemaakt
van het cultuurbeleid in Hengelo. ProHengelo wil dit beleid met kracht voortzetten en de
komende tijd structureel nieuw geld inzetten om de beeldende kunst en andere
voorzieningen waar nodig een extra impuls te geven,
41. Hengelo krijgt een vaste expositieruimte voor moderne kunst en cultuur. Daarbij kan
worden gedacht aan het entreegebouw van de voormalige MTS (dat een juweeltje is van
wederopbouwarchitectuur). Een pand in de binnenstad zou ook een mogelijkheid zijn. Er
komen exposities voor moderne kunst uit het recente verleden en van hedendaagse
kunstenaars. Onderdelen van de gemeentelijke kunstcollectie kunnen daar ook worden
geexposeerd. Daarnaast krijgen de Hengelose kunstenaars krijgen gelegenheid tot
exposeren in de nieuwe accommodatie. De expositieruimte wordt een kernvoorziening in
de gemeente Hengelo.

Scroll naar top