NieuwsPlannen

Woningbouw

ProHengelo heeft het volgende voorstel gelanceerd om de druk op de woningmarkt te ontlasten.

Project tijdelijke woningen en prefab woningen
Het verzoek is om onderzoek te doen naar het op zeer korte termijn ontwikkelen van 250 tijdelijke woningen en 750 permanente woningen om te kunnen voorzien in het dringende tekort aan woningen in Hengelo. Niet uitgesloten is dat de tijdelijke woningen op termijn kunnen worden omgezet in permanente woningen.
De tweede kamer heeft per motie uitgesproken de tijdelijke woningbouw te willen stimuleren, gelet op de urgente situatie op de woningmarkt. Voor tijdelijke woningbouw is de termijn van de kruimelontheffing verlengd tot 15 jaar en corporaties worden voor deze projecten tijdelijk vrijgesteld van het betalen van de verhuurdersheffing. Provincies hebben een rijksbijdrage ontvangen om de tijdelijke bouw te stimuleren. Overijssel heeft een regeling om de tijdelijke bouw voor spoedzoekers op de woningmarkt te subsidiëren.
Het Hengelose project moet een extra impuls geven aan de sociale woningbouw. Voorkomen moet worden dat jonge mensen zich gedwongen voelen buiten Hengelo te gaan wonen. De woningen worden gebouwd binnen het stadscentrum en daarbuiten op gronden die de bestemming woningbouw hebben of waar deze bestemming snel kan worden gerealiseerd op grond van artikel 2.12 WABO lid 1 sub a onder 2 (kruimelontheffing) of via de binnenplanse wijzigingsbevoegdheid. Bouwen in het buitengebied ligt voor de hand om snel te kunnen bouwen zonder lange procedures of veel weerstand.
Er wordt gebouwd voor starters op de woningmarkt, jongeren en jonge gezinnen. De woningen zijn goed en goedkoop bezien vanuit woonlasten (huur en energie). Ze voldoen aan het Bouwbesluit voor woningen waarmee de kwaliteit is gewaarborgd. De woningen zijn duurzaam en circulair. De tijdelijke woningen kunnen worden gedemonteerd en elders weer worden opgebouwd. Bij de kosten (zie nr. 7) zijn mogelijk opbrengsten van de tijdelijke woningen niet meegewogen.
De woningen zijn van voldoende kwaliteit (bouwbesluit) en voldoen geheel aan de eisen van deze tijd. Ze kunnen in principe lang mee. Ze dragen bij aan de groei van de stad door aspirant bewoners voor Hengelo te behouden en waar mogelijk (of nodig) in tweede instanties nieuwe bewoners aan te trekken.
Eades (koepel van corporaties) heeft de risico’s en de kosten in kaart gebracht en aanbevelingen opgesteld voor corporaties die dit type woningen willen bouwen. Dat is nuttig voor partijen die in Hengelo willen bouwen. Daarmee is niet gezegd dat Welbions de aangewezen partner is voor dit type woningen. Maar het is ook niet uitgesloten. De gemeente kan het project ook zelf ter hand nemen of een derde partij vragen om in zo’n project te investeren.
De rentabiliteit van projecten met tijdelijke woningen is laag. De kosten bedragen circa 76k voor appartementen tot 100k voor eengezinswoningen. Via de beschikbaarstelling van bouwgrond kan de gemeente bijdragen aan versterking van de rentabiliteit. De huurprijzen in gerealiseerde projecten liggen tussen de 450 en ruim 600 euro per maand in 2019.
Informatie zie o.a. https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/5fea56e0bdff4eb7/original/Aedes_Verplaatsbare-woningen-bouwen_februari-2020.pdf
https://www.watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl/media/1829/de-bouw-van-tijdelijke-woningen.pdf
Voorstel van de fractie van ProHengelo (dinsdag 2 maart 2021)