KrantenNieuws

Persverklaring ProHengelo 02-12-2015

Na vertrek van Leo Jansen uit ProHengelo op 11 juni 2015 heeft de heer Janssen vele beschuldigingen geuit richting ProHengelo. Hij heeft deze (gedeeltelijk) vastgelegd in een integriteitsklacht bij de burgemeester, nadat hij begrepen had dat er een klacht lag over zijn handelen. Uit feitenonderzoek van BING is komen vast te staan dat de klachten tegen ProHengelo ongegrond zijn. ProHengelo is blij met deze vaststelling.

Leo Janssen nam bij zijn vertrek uit ProHengelo de administratie van de Stichting Fractieondersteuning ProHengelo mee naar huis. Janssen was penningmeester van de stichting. Tien dagen later kregen we de administratie terug na bemiddeling door de burgemeester. Toen bleek dat de heer Janssen uitgaven heeft gedaan die niet overeenstemmen met de regels van de gemeenteraad. Daarop heeft de fractie de burgemeester verzocht om een accountantsonderzoek, want de Stichting Fractieondersteuning krijgt subsidie van de gemeente Hengelo en moet zijn uitgaven verantwoorden tegenover de gemeenteraad..

Voor iedere uitgave bij de fractie van ProHengelo is de handtekening vereist van de penningmeester en de fractievoorzitter. Diverse keren ontbrak bij de uitgaven de handtekening van de fractievoorzitter of was een handtekening geplaatst die niet afkomstig is van Gezinus Knegt. Het accountantsrapport laat zien dat dit samenvalt met uitgaven die door Janssen waren gedaan en waarmee iets aan de hand is. Onder deze persverklaring staat daarvan een voorbeeld.
Op 21 juni (tien dagen na zijn uittreden) heeft Leo Jansen 3x geprobeerd om 1125 euro over te maken van de Stichting Fractieondersteuning naar zijn privérekening. De toegang tot de bankrekening was echter geblokkeerd. De bank was daarbij vergeten om het mobiele account van de heer Janssen af te sluiten. Uiteindelijk slaagde Janssen erin om 875 euro over te maken op zijn privérekening. Leo Janssen weigerde het geld terug te geven. Twee maanden later vond teruggave alsnog plaats nadat de burgemeester besloot om een integriteitonderzoek in te stellen naar de heer Janssen.

Leo Janssen wilde met het verkregen subsidiegeld de Vereniging ProHengelo en de fractie dwingen om de fractiebijdrage van Janssen aan hem terug te geven. De fractiebijdrage is een vrijwillige schenking van 75 euro per maand die ieder fractielid doet aan de Vereniging ProHengelo. Bestuur en fractie van ProHengelo weigerden hierop in te gaan. BING constateert dat het handelen van de heer Janssen in strijd is met de integriteitsregels van de gemeente Hengelo.

Leo Janssen heeft na zijn uittrede uit ProHengelo grote druk uit geoefend op de heer Knegt door te dreigen informatie over het vertrek van de heer Knegt bij zijn werkgever aan de grote klok te hangen. Janssen wilde met deze chantage voorkomen dat zijn beschreven handelingen bekend zouden worden buiten ProHengelo. De heer Knegt heeft deze druk weerstaan door de burgemeester in te schakelen.

BING beschouwt het vertrek van de heer Knegt bij zijn werkgever als een privézaak die niet is gerelateerd aan het werk van Gezinus Knegt in de gemeenteraad. Er was sprake van verschil van inzicht over het te voeren beleid tussen de bestuursvoorzitter en zijn toezichthouders.

Het optreden van de heer Janssen jegens de heer Knegt is volstrekt in strijd met de fatsoensnormen zoals die gebruikelijk zijn in het maatschappelijk verkeer. Het past bij het gedrag van Leo Janssen binnen de fractie van ProHengelo tussen verkiezingen van 2014 tot juni 2015. Dat was intimiderend en aanvallend. ProHengelo wilde dit niet accepteren en heeft vele malen getracht tot normale verhoudingen te komen. Leo Janssen beloofde de toon te matigen en anderen de ruimte te geven. Dat is uiteindelijk niet gelukt.

De omgangsstijl van de heer Janssen is mede aanleiding geweest voor het indienen van een integriteitsklacht, naast de administratieve misstappen die zijn begaan. De fractie van ProHengelo betreurt ten zeerste dat thans ook de griffier van de gemeenteraad en de externe accountant bij zijn aanvallen worden betrokken. BING geeft geen oordeel over de omgangsvormen van de heer Janssen.
Afgesproken is dat dit wordt overgelaten aan de gemeenteraad.
De fractie van ProHengelo vindt het gedrag van Leo Janssen onverantwoord en een volksvertegenwoordiger onwaardig.

Gezinus Knegt (namens de fractie van ProHengelo)

=========================

Voorbeeld van een foute uitgave en de reactie van Leo Janssen

Februari 2015 kocht Leo Janssen een powerbank en andere ICT goederen. De aanschaf is door Janssen betaald via Rabo Internet Bankieren van de Stichting Fractieondersteuning. De goederen zijn bij de heer Janssen aan huis bezorgd. In de teruggegeven administratie ontbrak de bon van de aanschaf. De gekochte goederen zijn nooit ter beschikking van de fractie geweest en de heer Knegt heeft niet getekend voor akkoord. Deze feiten zijn door de externe accountant van de gemeente vastgesteld. Achteraf beweert Leo Janssen dat hij mondelinge toestemming had van de heer Knegt, dat de aanschaf is gedaan ten behoeve van de fractie en dat ProHengelo de bon uit de administratie heeft verwijderd, nadat Janssen de administratie had teruggegeven.
Uit het BING rapport blijkt echter dat de fractie nooit in het bezit van de administratie is geweest. Deze is bij de griffier achtergelaten, nadat bij eerste oogopslag werd vastgesteld dat zaken niet klopten. Vastgesteld is dat het voor eigen gebruik aanschaffen van ICT goederen met gemeentelijk geld in strijd is met zowel de Verordening op de fractieondersteuning als de integriteitsregels van de gemeente Hengelo. Ieder raadslid heeft hiervoor reeds een individuele vergoeding ontvangen. Dubbel declareren is verboden. Dat is een principe kwestie die los staat van de hoogte van de bedragen (in dit geval circa 50 euro).