Plannen

Gaat het nu goed of slecht?

Hengelo vreest tekorten zorg

ProHengelo wil gevolgen voor de begrotingsvergadering in beeld hebben

HENGELO Het college van B en W wil snel een plan van aanpak maken om de zorgkosten in de hand te houden. Door allerlei rijkskortingen wordt vanaf 2017 een jaarlijks tekort van minimaal 5 miljoen euro verwacht. De begroting voor 2017 wordt in november behandeld door de gemeenteraad en dan zal het college nog niet kunnen aangeven hoe het verder moet met de zorgkosten. Het college schrijft daarover in de tweede bestuursrapportage van dit jaar aan de gemeenteraad: ‘Bijsturing in 2017 is zeer waarschijnlijk en zelfs noodzakelijk. De komende periode maken we een plan van aanpak en een voorstel voor een begrotingswijziging 2017, die begin volgende jaar aan uw raad zal worden aangeboden.’

Ingrijpende maatregelen worden niet uitgesloten. ‘Dit voorstel kan variëren van aanpassen van beleid en/of indicatiestelling tot het stopzetten van ondersteuning en zorg, zoals Almere dat onlangs heeft aangekondigd voor wat betreft de jeugdhulp, tot het opplussen van de begroting vanuit de algemene reserve.’

Hengelo verwacht een tekort van 2,9 miljoen euro door een korting op de rijksbijdrage voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, waaronder huishoudelijke hulp valt) en verwacht dit jaar 1,3 miljoen euro meer uit te geven ten opzichte van 2015. Daarnaast wacht Hengelo acht ton korting op de rijksbijdrage jeugd en 2,7 miljoen hogere uitgaven voor de jeugdzorg. De WMO telt nog een te verrekenen overschot van 2,7 miljoen euro. Daarmee komt het tekort voor de komende jaren op 5 miljoen euro.

Om de klappen op te vangen, krijgt Hengelo eenmalig een bijdrage van het rijk van 7,5 miljoen euro. Dat geeft maar zeer beperkt wat lucht, alleen voor 2017.

De fractie ProHengelo voorziet grote problemen. ‘Aanwending van dit bedrag heeft echt direct effect op de algemene reserve en het weerstandsvermogen’, zo staat in een brief aan B en W. De gemeente zakt mogelijk onder de wettelijke verplichte financiële buffer die zij moet aanhouden.

ProHengelo-raadslid Wiert Wiertsema schreef hierover al waarschuwende woorden aan het college. ‘Hoe Hengelo de problemen ook gaat oplossen, het door u aan de raad voorgelegde meerjarenperspectief gaat hiervan de gevolgen ondervinden.’ Voor de behandeling van de begroting wil hij ‘alles’ in beeld hebben.

ProHengelo wil inzicht in de te nemen maatregelen voordat de gemeenteraad over de begroting 2017 praat. ‘Het is belangrijk dat de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting 2017 met de voeten op de grond komt te staan. ProHengelo zou graag een indicatie willen ontvangen van de gevolgen van het tekort van 5 miljoen en de andere problemen voor het meerjarenperspectief en de reservepositie van de gemeente’, schrijft raadslid Wiert Wiertsema verder in zijn brief aan het college.

En ook: ‘Het voorliggende meerjarenperspectief met structurele overschotten is door de tijd achterhaald. Daarom vragen wij u vriendelijk om de gevolgen van genoemde problemen via een of meer scenario’s in kaart te brengen en dit voor aanvang van de begrotingsraad te presenteren.’

Wiertsema wijst op de andere ‘aandachtspunten’ die meer geld kosten dan gedacht. ‘Het stadskantoor gaat gaat duurder uitvallen en het Warmtenet kost tenminste een miljoen extra, te verrekenen met de jaarrekening 2016.’ Bovendien is de nieuwe Agenda van Twente nog niet begroot voor de periode na 2018. Wiertsema heeft berekend dat Hengelo daar ook nog ruim een miljoen euro aan moet bijdragen.

Eind september gaf wethouder Mariska ten Heuw met financiën in haar portefeuille nog aan dat Hengelo er goed voor staat. “We zijn een financieel stabiele gemeente”, aldus een toen optimistische Ten Heuw. “Na een aantal moeilijke jaren kunnen we nu extra investeren.”

Vanaf volgend jaar zou de plus in het huishoudboekje al oplopen van een paar ton tot 1,9 miljoen euro in 2020.