Actueel

Gemeente Hengelo (O)
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 18 7550 AA HENGELO

Datum : 2 augustus 2017

Behandeld door : Wiert Wiertsema
Betreft· : opschorten plaatsing ondergrondse containers en innemen kliko’s

Geacht College,

De Raad van State heeft geconstateerd in een zaak die een inwoner van Hengelo heeft aangespannen tegen de gemeente, dat niet de juiste procedure is gevolgd bij de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers. De inwoner had de voorzieningenrechter gevraagd om de invoering van het gehele systeem van omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval stop te zetten. Dat verzoek is echter afgewezen.

Wat de betreft de plaatsing van ondergrondse containers geeft de voorzieningenrechter aan dat inwoners bezwaar moeten kunnen aantekenen tegen de plaatsing van de deze containers in hun wijk. Dit betreft dan alle aspecten van een te nemen plaatsingsbesluit, waaronder de loopafstand. De rechter overwoog dat het college van B&W concrete locaties voor de plaatsing van ondergrondse containers moet aanwijzen op grond van de wet milieubeheer. Hiertegen staat dan beroep open op grond van de Awb.

Nu dit niet is gebeurd roept de fractie van ProHengelo het college van B&W op om de plaatsing van ondergrondse containers onmiddellijk stop te zetten. Dat geldt ook voor de inname van de grijze kliko’s. Een dergelijk besluit geeft de ruimte om alsnog met bewoners in overleg te gaan, een concreet plaatsingsbesluit te nemen en daarop inspraak te organiseren. Ook krijgen de inwoners in dat geval de gelegenheid om gebruik te maken van de mogelijkheden voor bezwaar en beroep die de wet hen biedt.

Graag zien we dat U als college van B&W onverwijld uitvoering geeft aan het standpunt van de Raad van State, het hoogste rechtsorgaan op bestuurlijk terrein.

Hoogachtend,

Wiert Wiertsema

Edith van den Brugh

(raadsleden ProHengelo)    

Facebook

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar

Wij houden van Hengelo

Een nieuwe toekomst voor onze stad

Voor U ligt een nieuwe visie op de toekomst van de binnenstad van Hengelo.
Het plan is om honderden miljoenen te investeren in een grondige opknapbeurt van de binnenstad. De gemeente Hengelo neemt daarvan 66 miljoen voor zijn rekening. Dat is hard nodig, want (te) lang is er (te) weinig gebeurd in de binnenstad. Het plan is opgesteld door ProHengelo. Om de achterstanden in te lopen, doen we een beroep op iedereen die Hengelo een warm hart toedraagt. Laten we met zijn allen de schouders er onder zetten om de Hengelose binnenstad een nieuwe toekomst te geven!

In onze binnenstad moet straks weer veel te zien zijn en te beleven. Net als vroeger, maar wel anders. Het idee is dat mensen het heerlijk vinden om spannende plaatsen te bezoeken waar veel andere mensen zijn. Die net als hen genieten van verrassende winkels, kunst, cultuur op straat, terrassen, parken en mooie gebouwen. "Beleving", daar draait het om in de huidige tijd. Nu is er veel in Hengelo dat de beleving dooft. Leegstand van winkels, aftakelende panden, kale plekken waar eens gebouwen stonden, lege kantoren, verouderde gevels, een verarmd winkelaanbod, verpaupering van panden, lelijk vertimmerde wederopbouwgevels, weinig rustpunten, gebrek aan groen, rondslingerende fietsen. Kortom: het "Hengelo-gevoel" is uit Hengelo vertrokken. De binnenstad is zielloos en doods. De hoogste prioriteit is om het Hengelo-gevoel weer terug te veroveren. Daarvoor is visie nodig, een nieuwe visie op de binnenstad.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Een nieuwe visie moet komen van het gemeentebestuur. De afgelopen jaren was er weinig visie en (bijgevolg) is er ook weinig gebeurd. Er is niet gereageerd op de neergaande lijn en bestaande plannen zoals Lange Wemen werden niet aangepast aan de realiteit. In plaats daarvan probeert het stadsbestuur de beleving terug te brengen door grijze straatstenen vervangen door rode steentjes, nieuwe plantenbakken neer te zetten, extra bomen te plaatsen op de markt, ander straat meubilair... Het kostte veel geld, maar is telkenmale een druppel op de gloeiende plaat gebleken.
Om het “Hengelo-gevoel” weer terug te brengen is een mentale verandering nodig bij het gemeentebestuur. Collectief lijken onze bestuurders nog steeds te wachten op het moment dat de economische opleving ook Hengelo gaat bereiken. Dat zal niet gebeuren. Daarvoor is de stad te ver heen. Een nieuwe aanpak is nodig. Met een bestuur dat niet afwacht, maar initiatief neemt.
Hier kunt het hele verslag gratis downloaden

Fractie

lizetbeek.nl_pro-hengelo-36 kopie
Frank Peters
Wie ben je? Mijn naam is Frank Peters. Geboren in Hengelo en altijd trouw gebleven aan de stad. Ik woon samen met Angelique en zij heeft twee kinderen. Ik heb altijd een sterke interesse gehad voor het nieuws en hetgeen wat er gebeurd in de wereld. Ook de politiek trok me wel maar vond de weg er naar toe lastig te vinden. Ik heb voor ProHengelo gekozen omdat ik vond dat de drempel heel laag was. Ik ben te volgen op twitter op frankpeters99PH en op facebook.
Edith van der Brugh
Wie ben je? Moeder van 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. Wij wonen nu 13 jaar in Hengelo wat ons erg goed bevalt, wij zijn vanuit de omgeving van Utrecht gekomen. Mijn rol als beginnend raadslid ligt voornamelijk op het fysieke vlak, een stukje monumenten, binnenstad en de aanpak van de leegstand, cultuur, milieu, verkeer, maar ook dierenwelzijn.
Marten Klaver
Mijn naam is Marten Klaver, fractievertegenwoordiger. Ik ging de politiek in omdat de machthebbers met versluierend taal gebruik de macht handhaven en initiatieven doven. Met een andere agenda en meer openheid kan de vitaliteit het bestuur en van de stad toenemen. Ik wil dus gebrek aan transparantie aan de kaakstellen en openheid bevorderen.
Gesines Knegt
Ik ben actief in de politiek omdat ik vind dat politiek anders moet , geen geheime of besloten vergaderingen en altijd maximale inspraak voor de inwoners van Hengelo. Wat willen de Hengeloërs zelf en geen politici die het wel weten. Het moet in Hengelo standaard worden dat er altijd inspraak is, dat brieven van inwoners op tijd worden behandelt enz. Ook moet het geld verspillen door de grote projecten eens een keer stoppen.
Wiert Wiertsema
Het is een bijzondere eer de bewoners van Hengelo te mogen vertegenwoordigen. Mijn kracht ligt in het vertalen van ideeën en belangen in concreet politiek handelen.
Frits Albek
Mijn naam is Fritz Albek raadslid. Mijn introductie volgt
Hengelo bruist

hengelo

Welkom bij ProHengelo

De plaatselijke politieke partij die echt luistert en wat doet voor en met de inwoners van Hengelo.

Fietstunnel onveilig

ProHengelo is verfrissend

Groen in de wijk

Contact

Meld je aan!
Als je vragen hebt over ProHengelo
Als je actief wilt worden in de Hengelose politiek


Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Standpunten

“Een mooie binnenstad is de huiskamer van Hengelo”. Dat schreven we vier jaar geleden in het verkiezingsprogramma van ProHengelo. Zo’n binnenstad is schoon, gezellig en sfeervol, goed ingericht, divers, heeft voldoende winkels vlak bij elkaar, is toegankelijk per fiets, auto en openbaar vervoer, er zijn goede looproutes, en zo meer.

Het plan met illustraties vindt U op de homepage van onze partij. Met het Hengeler-Plan gaat ProHengelo de teloorgang doorbreken waarin de ontwikkeling van het stadscentrum terecht is gekomen. Er is sprake van een neerwaartse spiraal in de binnenstad van Hengelo: minder bezoekers, minder omzet, minder investeringen, percentueel hogere kosten, duurder parkeren en opnieuw minder bezoekers. Om de trend te keren moet het gemeentebestuur de werkelijkheid onder ogen zien. Wachten op economisch herstel is nu geen optie meer. Krachtig optreden van het stadsbestuur is nodig.

Het Hengeler-Plan beoogt de achteruitgang in de ontwikkeling van de stad te doorbreken. Enerzijds door de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente te accepteren. Anderzijds door te doen wat noodzakelijk is en daarvoor geld vrij te maken.
Maar op een bescheiden en doortastende wijze. In het Hengeler-Plan komen miljoenen aan extra middelen beschikbaar voor de ontwikkeling van de stad zonder het budget extra te belasten. De betekent het verleggen van geldstromen. Oude wegen lopen dood. Zo is gebleken. Deze worden afgesloten. Nieuwe lanen en paden geven de richting die we zullen gaan.

De mentaliteit van het gemeentebestuur behoeft een grondige verandering.
Samenwerking met onze partners in de stadsontwikkeling staat voorop en is in het belang van ons allen. De burgers verwachten dat ook. Die belangrijkste partners zijn Welbions, de winkeliers, de overige binnenstadondernemers, projectontwikkelaars, de
monumentencommissie en vertegenwoordigers van de burgerij. Motto van de samenwerking is één plan, één oplossing, één regie. Samenwerking kan niet zonder een open communicatie over de plannen, het scheppen van draagvlak onder de bevolking en een open werkrelatie met de partners. Alle gebrek aan openheid in het beleid en de positie van de gemeente ten aanzien van de binnenstad zal verdwijnen.

De behoefte aan kantoorruimte neemt af. Binnen en buiten het centrum van Hengelo staan veel kantoren leeg. Onder die omstandigheden is het verspilling om een nieuw stadskantoor te bouwen. Bovendien zal de gemeentelijke overheid jaar op jaar kleiner worden. Daarom zal ProHengelo de bouw van het stadskantoor schrappen. In het Hengeler-Plan komen de gemeenteambtenaren terug naar de binnenstad. Dit zorgt voor een extra impuls en extra levendigheid.

Het project Lange Wemen gaat een doorstart maken. De bestaande invulling die is gebaseerd op groeicijfers die niet meer bestaan en die leidt tot verwatering van de omzet van de winkeliers, wordt geschrapt. Onderdeel van de binnenstadvisie is het Nieuwe Winkelen. Doel is om het nieuwe winkelen in Hengelo tot grote bloei te brengen. Een aanbod van Kunst en Cultuur op straat speelt hierbij een belangrijke rol, evenals het aantrekken van gevarieerde kleine winkeltjes zoals antiquairs, galerieën en tweedehands boekwinkeltjes. Winkeliers en binnenstad ondernemers spelen in dit proces een belangrijke rol. Als het wenselijk is kan het project Lange Wemen worden gefaseerd.

De warenmarkt die tweemaal per week wordt gehouden is goed voor de binnenstad. In crisistijd zou de markt moeten bloeien, maar tegen de verwachting in draait de markt onvoldoende. Een nieuwe impuls kan komen uit verplaatsing van de markt naar de straten in het centrum. De markt wordt naar de mensen gebracht in plaats van de mensen naar de markt. Zo ontstaat ook ruimte voor de herinrichting van de Markt en plaatsing van de beren op het midden van het plein.

Het stadscentrum is niet alleen bestemd voor winkels en horeca, maar ook voor andere bedrijfsactiviteiten. Zeker in de luwte van het stadshart waar de woon- en winkelbestemmingen in elkaar overvloeien zal de gemeente ondernemerschap krachtig stimuleren. Een gezond kloppend hart van Hengelo wordt zo niet alleen gevoed door bezoekers die getrokken worden door winkels en horeca, maar ook door nieuwe bedrijvigheid die samenhangt met de zich rond het stadscentrum ontwikkelende bedrijven.

Water oefent een enorme aantrekkingskracht uit op mensen. De bouw van Lange Wemen geeft de kans om een lang gekoesterde wens van veel Hengeloërs in vervulling te doen gaan. De beek die stroomt onder de Oldenzaalsestraat zal worden opengelegd en over het Burgemeester Jansenplein worden geleid langs het herdenkingsmonument voor de gevallenen in WO II. Dit monument krijgt een opknapbeurt en zal een respectvolle en prominente plek gaan innemen op het nieuwe plein. Daarnaast wordt een relatie gelegd tussen het water en de nieuwe terrassen in de horecawand die op het plein wordt gebouwd. De Atlasceder zal behouden blijven.

De Bataafse Kamp en het Prins Bernhard plantsoen worden samengevoegd in één park en wandelgebied. De Enschedesestraat vanaf het zuiden van de Bataafse Kamp tot iets voorbij de Beursstraat wordt autovrij en ingericht als wandelgebied. Wat nu steen is of asfalt, wordt groen. Fietsers kunnen gebruik maken van het park. Voor bewoners wordt het gebied ontsloten via de Beursstraat. Alle huizen blijven voor bewoners met de auto bereikbaar. Het nieuwe park wordt de Groene Poort van Hengelo.

Hengelo gaat een Maatschappij voor Stadsontwikkeling oprichten. De Maatschappij
wordt een rechtspersoon waarvan de aandelen in handen zijn van de gemeente en andere niet op winstgerichte organisaties zoals Welbions. Doel is het opkopen, herbestemmen, opknappen en verkopen of verhuren van panden in het centrum van de stad. De Maatschappij draagt bij aan het compacter maken van het winkelgebied door het aankopen van (voormalige) winkelpanden, het herbestemmen panden of het splitsen van panden in het centrum om de diversiteit in het winkelaanbod te verbeteren. Speciaal voor starters worden kleine winkelruimten ingericht om de verscheidenheid in de binnenstad zo groot mogelijk te maken.

De kantine voor ambtenaren wordt buiten het stadhuis geplaatst om werkruimten te scheppen in het gemeentehuis. Geprobeerd wordt om deze functie te vestigen in de horecawand aan het Burgemeester Jansenplein. Hier zijn alle ambtenaren die in de binnenstad werken welkom. Eventueel worden afspraken gemaakt met andere bedrijven om hun personeel van deze bedrijfskantine gebruik te laten maken.

Het parkeerbeleid en de verkeerscirculatie in Hengelo worden ingrijpend herzien. Het nieuwe beleid staat in het teken van bevordering van het binnenstadbezoek en het winkelgemak. Het oude systeem met veel parkeerplekken en hoge prijzen is vastgelopen. Het levert slechts verliezers op: voor burgers is het te duur, de winkeliers krijgen minder bezoekers en de gemeentelijke parkeergarage is verliesgevend. In de toekomst zal de bereikbaarheid van Hengelo met uitstekende parkeervoorzieningen en lage tarieven, een sterk punt zijn om naar de Hengelose binnenstad te komen.

ProHengelo zet zich in voor leefbare wijken. Burgers moeten zich thuis voelen in hun
woonomgeving. Daarom wil ProHengelo veel aandacht geven aan invloed van bewoners op beslissingen over hun wijk of buurt. Zij zijn de beste deskundigen en daarom is het belangrijk dat de gemeente goed naar hen luistert. Dat kan gaan over de woningen, de wijkvoorzieningen, het groen in de wijk, het verkeer, de veiligheid, speelvoorzieningen, etc.

Volkshuisvesting gaat over de woningmarkt, zowel sociaal als particulier. Beide segmenten hebben direct met elkaar te maken. De particuliere woningmarkt is in Hengelo tot stilstand gekomen. Er worden weinig huizen gekocht en verkocht. De oorzaak ligt grotendeels in macro-economische omstandigheden waarop het gemeentebestuur van Hengelo geen invloed heeft. Het gevolg is dat ook de sociale huurmarkt is vastgelopen. Er zijn lange wachtlijsten ontstaan. Vooral starters op de woningmarkt zijn hiervan de dupe, evenals mensen met een laag inkomen die graag naar een andere woning willen maar niet kunnen kopen. Groot probleem in Hengelo is de geringe financiële armslag van de Hengelose corporatie Welbions. De oorzaak hiervan ligt in het recente verleden. De corporatie heeft onder druk van de gemeente investeringen gedaan die onvoldoende rendement opleverden.

Het groen in een stad biedt sfeer en bevordert de kwaliteit van leven. Er ontstaat rust en ontspanning. Bovendien draagt het bij aan een goed milieu. Hengelo is een stad met veel groen. Maar er verdwijnt veel, vooral in de wijken en bij de bouw van nieuwe projecten. Het plan om 8000 bomen te kappen vanwege onderhoudskosten is nooit ingetrokken. ProHengelo wil dat de gemeente veel meer belang gaat hechten aan de groenvoorzieningen in de stad.

Het gemeentebestuur van Hengelo stelt zijn ambities voor de ontwikkeling van de stad bij. Er zijn veel grootse plannen gemaakt waarbij de gemeente weinig oog had voor de uitvoering. Resultaat is dat onze stad te kampen heeft met tientallen hectaren kaalgeslagen terreinen die als open wonden het stadsbeeld vullen. Het zal nog jaren duren voordat deze misslagen tot het verleden behoren.

Het snelverkeer in en rond de stad is in toenemende mate een probleem. De gemeente dient veel oog te hebben voor een goede verkeersafwikkeling. Zowel bij het beoordelen van bestaande situaties als bij het beslissen over nieuwe ruimtelijke plannen en reconstructies. Daarnaast vragen de verkeersveiligheid en het milieu om voortdurende aandacht.

ProHengelo zet zich in voor mensen die zwak staan in de samenleving. In een tijd van crisis is dat extra nodig. Wij zijn streng als het gaat om een goed beheer van de gemeentelijke budgetten, maar ruimhartig op sociaal gebied. Het is niet nodig om sociale voorzieningen te offeren ten gunste van ambitieuze ruimtelijke projecten of een omvangrijke gemeentelijke organisatie. Ons ideaal is dat iedere burger kan deelnemen aan de samenleving in zijn of haar eigen rol. Bijzondere aandacht gaat uit naar de bestrijding van de armoede. Bij alle activiteiten staan de cliënten centraal.

Anbi

Gegevens ANBI

Vereniging Pro Hengelo
Haaksbergerstraat 128
7552 PB Hengelo
Fiscaal nummer 8168.48.324

Doelstelling

Het zijn van een kiesvereniging (politieke partij) voor Hengelo (Overijssel) en het in dat verband op een sociale, rechtmatige, open eerlijke en dualistische manier van vertegenwoordigen van de inwoners van Hengelo.

Voor Pro Hengelo werken alleen vrijwilligers. De gemeenteraadsleden ontvangen de wettelijke vergoeding uitbetaald door de gemeente Hengelo.

Het bestuur

Voorzitter
Gezinus Knegt
Haaksbergerstraat 128
Hengelo

Secretaris
Marten Klaver
Morshoekweg 3
Hengelo

Penningmeester
Herbert Capelle
Enschedesestraat 236
Hengelo

Het beleidsplan van Pro Hengelo bestaat uit een verkiezingsprogramma dat iedere vier jaar wordt opgesteld. Daarnaast doe de partij talloze voorstellen om het functioneren van de gemeente te verbeteren. Daarbij vormt ons verkieizingsprogramma het richtsnoer.

Financieel Jaarverslag 2013 Vereniging Pro Hengelo

De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen (giften) van de fractieleden en de contributie van leden.

Saldo op 1 januari 2013 : € 10591,67

Inkomsten
Bijdrage fractieleden € 4800,00
Contributie leden € 452,50
Totaal € 5252,50

 

Uitgaven
Bouwen en onderhouden website € 634,95
Bankkosten € 121,91
Drukwerk € 393,25
Huur vergaderruimte € 206,05
Fotografie (tbv verkiezingen) € 150,00 € 150,00
Sponsoring Tubantia € 150,00 € 150,00
Totaal € 1656,16

Saldo per 31 december 2013 € 14.188,01

Financieel Jaarverslag 2014 Vereniging Pro Hengelo

De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen (giften) van de fractieleden en de contributie van leden.

Saldo op 1 januari 2014 € 14.188,01

Inkomsten
Bijdrage fractieleden € 5250,00
Contributie leden € 550,00
Gift € 29,60
Totaal € 5829,60

 

Uitgaven
Onderhouden website € 325,35
Bankkosten € 132,29
Huur vergaderruimte € 164,60
Kosten verkiezingen € 14800,04
Diverse kosten € 38,85
Totaal € 15.461,13

Saldo per 31 december 2014 € 4.556,48

Financieel Jaarverslag 2015 Vereniging Pro Hengelo

De inkomsten bestaan uit vrijwillige bijdragen (giften) van de fractieleden en de contributie van leden.

Saldo op 1 januari 2015 : € 4.556,48

Inkomsten
Bijdrage fractieleden € 5550,00
Contributie leden € 175,00
Gift € 20,00
Totaal € 5.745,00

 

Uitgaven
Onderhoud website € 767,89
Bankkosten € 161,35
Huur vergaderruimte (ledenvergadering) € 123,80
Gemeentelijke belastingen € 66,00
Diverse kosten € 42,50
Totaal € 1161,54

Saldo per 31 december 2015 € 9.139,94